Om Norsk Americana Forum:

 

Norsk Americana Forum er en ideell non-profit forening, og har som formål å fremme og ivareta Americana musikk (Country, Country-Rock, bluegrass, o.l.) og å fremme publikums og medias bevissthet om, og å bidra til kreativiteten og levedyktigheten til alle dens mange aktører i denne sjangeren.

 

Foreningen vil produsere konserter/events samt jobbe for flere scener for utøvere i Norge.

 

Foreningen har et tett samarbeid med Americana Music Festival and Conference, som arrangeres årlig i Nashville, og som blir regnet som et av de viktigste events i musikkbransjen. Konferansene inneholder topp panel-deltakere på dagtid, og om kvelden syder det av topp artister på utallige show-cases i Music City.

 

Festivalens høydepunkt er det kritikerroste Americana Honors and Awards show i det historiske Ryman Auditorium, hvor det deles ut priser både for årets artister og produksjoner, og hederspriser til artister og produsenter som har gjort seg bemerket i ”The Americana Music World”.

Styret i Norsk Americana Forum 2017:

Ottar Johansen, leder

Claudia Scott

Bjørn Nilsen

Trine S. Andreassen

Tom Skjeklesæther

 

Vara:

Jeff Wasserman

Bjørn Kulseth

Tore Blestrud

 

Valgkomitee:

Tove Bøygard og Bill Booth

 Vedtekter for Norsk Americanaforum (pdf)

§ 1 Navn

a) Foreningen Norsk Country Forum ble stiftet 05.03.2009. Foreningen skiftet navn til Norsk Americana Forum (NAF) den 11.01.11.

b) Foreningens hjemsted er Oslo

 

§ 2 Form, tilslutning

NAF er en selvstendig, ideell medlemsforening. NAF er tilknyttet Norsk Musikkråd

 

§ 3 Formål

NAF sitt formål er å fremme, utvikle og ivareta musikkgenren og beslektede musikkformers vilkår i Norge. Bl.a.:

a) framstå som et seriøst forum/kompetansesenter for, promotere og øke statusen til genrens aktører

b) spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for Americana- og beslektede musikkformer.

c) søke å heve nivået i alle trinn innen sjangeren, bl.a. ved kurs, seminar, opplæring, rådgivning

d) ”være med” i det politiske landskapet

 

§ 4 Medlemskap

a) Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i NAF. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte eller andre demokratiske fora.

b) Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av årsmøtet. Alle som har betalt medlemskontingent er å regne som medlemmer av NAF.

c) Medlemskapet medfører bl.a.

- tilgang til nødvendig og adekvat kompetanse og data, herunder digitale promotion verktøy

- nyheter

- events

d) Dersom et medlem ikke betaler kontingenten, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider NAF´s formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

 

§ 5 Styret

NAF ledes av et styre på 5 personer + 5 vara. Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

Styret forplikter seg til å inneha sine verv i perioden mellom to årsmøter. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

 

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er NAF´s øverste myndighet, og avholdes hvert år i (måned/kvartal).

Årsmøtet skal

a) Velge møteleder og referent

b) Behandle styrets årsmelding

c) Behandle styrets regnskap

d) Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet

e) Velge nytt styre

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger dette.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene. Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

 

§ 7 Økonomi

Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og NAF´s regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.

Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

 

§ 8 Oppløsning

Foreningen kan kun oppløses etter vedtak årsmøte. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under Årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.

 

§ 9 Vedtektsendring

Vedtektsendringer kan kun foretaes på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

 

---